Aktywne badania kliniczne


BGB-3111-304: Międzynarodowe, randomizowane badanie otwarte fazy 3, mające na celu ocenę produktu BGB3111 w porównaniu z bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem w leczeniu pacjentów z nieleczoną uprzednio przewlekłą białaczką limfatyczną lub chłoniakiem z małych limfocytów (CLL/SLL)
BGB-3111-305: Randomizowane badanie kliniczne fazy III z zanubrutinibem (produkt BGB 3111) w porównaniu z ibrutinibem u pacjentów z nawrotowo-oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej lub z chłoniakiem z małych limfocytów-otwarcie marzec 2019.
54767414SMM3001 Wieloośrodkowe randomizowane badanie porównujące stosowanie Daratumumabu podskórnie z aktywną obserwacją pacjentów z wysokiego ryzyka tlącym się szpiczakiem plazmocytowym
INCB 50465-205 Otwarte wieloośrodkowe badanie II fazy, prowadzone w dwóch kohortach oceniające INCB050465-205, inhibitor PI3DK w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek płaszcza, wcześniej leczonego lub nieleczonego inhibitorem BTK ( Citadel - 205)