Poradnie specjalistyczne

Główna rejestracja mieści się na I piętrze w pawilonie „J” budynku szpitala (nad Izbą Przyjęć).

Czynna jest od poniedziałku do piątku:

 • Osobiście w godz. 7.30 – 15.00
 • Telefonicznie w godz. 8.00 – 14.30
  Telefon do REJESTRACJI Tel do Poradni Lokalizacja
 Poradnia Urologii 13 43 09 525, 13 43 09 508 13 43 09 609 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Chirurgii Ogólnej 13 43 09 525, 13 43 09 508 13 43 09 521 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna 13 43 09 525, 13 43 09 508 13 43 09 718 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Kardiologiczna 13 43 09 525, 13 43 09 508  13 43 07 914
 13 43 09 504
pawilonie „B”, piętro 0-przy Odd. Kardiologii
 Poradnia Endokrynologiczna 13 43 09 525, 13 43 09 508  13 43 09 509 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Reumatologiczna 13 43 09 507 13 43 09 507 budynek Przychodni Rejonowej
 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 13 43 09 512 13 43 09 512 pawilonie „A", parter
 Poradnia Neurologiczna 13 43 09 684 13 43 09 684 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Dermatologiczna 13 43 09 520 13 43 09 520 budynek Przychodni Rejonowej
 Poradnia Zdrowia Psychicznego 13 43 09 514 13 43 09 514 budynek Przychodni Rejonowej
 Poradnia Chorób Metabolicznych 13 43 09 525, 13 43 09 508 13 43 09 509  pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Medycyny Pracy 13 43 09 517 13 43 09 517 budynek Przychodni Rejonowej
 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu    13 43 09 532 budynek Przychodni Rejonowej
 Poradnia Chemioterapii Onkologicznej 13 43 09 525, 13 43 09 508 13 43 09 672 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Radioterapii Onkologicznej 13 43 09 525, 13 43 09 508 13 43 09 506 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Brachyterapii 13 43 07 906 * 13 43 08 108 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Ginekologii Onkologicznej 13 43 09 503 ** 13 43 09 503 pawilonie „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Biuro Koordynatorów Lecznictwa Onkologicznego 13 43 09 674 13 43 09 674 pawilonie „I”, piętro 0-obok Odd. Ortopedii Onk.


Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 • dowód tożsamości
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ

Skierowanie nie jest potrzebne do:

 • Onkologa
 • Psychiatry
 • Ginekologa i położnika

Ustalanie terminu wizyty

 • Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.
 • W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
 • W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Ważne informacje:

 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji do 3 dni przed planowanym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest wymagane nowe skierowanie. W przypadku nowego zachorowania wymagane jest nowe skierowanie.
 • Pacjenci pierwszorazowi proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji celem założenia dokumentacji medycznej.

 

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

 • 13 43 09 503 od poniedziałku do piątku w godz. 08,00-10,00 oraz 13,00-14,30

Poradnia Chorób Metabolicznych

 • 13 43 09 509 od poniedziałku, środa, czwartek w godz. 08,00-14,00

Poradnia Brachyterapia

 • 13 43 07 906 od poniedziałku do piątku w godz. 08,00-10,00 oraz 13,00-14,30

Poradnia Neurologia

 • 13 43 09 684 od poniedziałku do piątku w godz. 08,00-10,00 oraz 13,00-14,00

Poradnia Endokrynologiczna

 • 13 43 09 509 poniedziałku, środa, piątek w godz. 08,00-14,00